Trancfer

Trancfer/ 14′/ 2009

Contemporary Arts Museum, Isfahan, IRAN.Video Art:2010

در یک فضای بسته مرد  وارد  می شود. هر بار که دوربین یک دور می زند یک زن به صحنه اضافه می شود. در نهایت زنان یکی یکی از صحنه خارج می شوند و مرد که ابتدا وارد شده بود خارج می شود.

به نوعی بیان اسطوره ای از آدم و حوا و گردش زمانه است.

1.1 2.2 4. 5.2

نظرات بسته شده است.