2003-2005

Collage.-13+18cm Collage.-15+22cm collage.-12+25cm Collage.-12+20cm Collage.-12+23cm Collage.-12+18cm collage.17+17cm1 Anahit.-collage.-15+30cm Collage.-11+20cm collage.-40+63cm Collage.-30+45cm Collage.-30+50cm

نظرات بسته شده است.