نگاه اجمالی به پیدایی مکتب سقاخانه و جنبش نقاشی- خط


در دهه ی ۱۳۴۰ و با تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی تهران، نسل دیگری از نقاشان و مجسمه سازان در تاریخ هنر معاصر ایران پدید آمد که به دنبال یافتن عناصر تصویری و زیبایی شناسی بومی- ملی بودند که با آن بتوانند ایرانی بودن خود و اثرشان را به جهان هنر اثبات کنند. این گروه از هنرمندان به بسیاری از شکلهای آشنای زندگی روزمره روی آوردند  از جمله؛ دعاها، طلسم ها، قباله های ازدواج و عناصر تصویری فرهنگ شیعه، تا بدین ترتیب اثری پدید آورند که هویت ایرانی داشته باشد. این گروه از هنرمندان را کریم امامی(منتقد هنری) به  نام «سقاخانه» خواند. از میان این هنرمندان گروهی به ویژگی های خط و خوشنویسی ایرانی در خلق آثارشان توجه بیشتری نشان دادند که آثار این گروه «نقاشی- خط» نام گرفت.

واژگان کلیدی: نقاشی معاصر ایران، مکتب سقاخانه، جنبش نقاشی- خط.

——————————–

نگارش مقاله مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد.

نظرات بسته شده است.