در اینستاگرام

چند وقتی است در اینستاگرام هستم(moareknejad). چند نکته قابل توجه دیدم. اینستاگرام و فیس بوک دو رسانه ای هستند که مرا سر ذوق (ذوق مرگ) می آورند.
در اینستاگرام هر لحظه با انبوهی از عکس مواجه می شیم. عکس هایی که از حرفه ای ترین تا آماتور در آن هستند. عکس هایی که لذت تصویری به شما می بخشند یا عکس هایی که شما را به بخش هایی از زندگی خصوصی شان دعوت می کنند. حس نگاه به زندگی دیگری؛ و البته اینجا دزدکی نیست بلکه هر تصویر و صفحه نگاه دیگری را به خودش دعوت می کند.
نکته دیگر در بیش از 80 درصد عکس ها با بخشی از بدن عکاس و کسی که صفحه اش را باز کرده مواجه می شوید. نوعی شناخت از خود. دریافت دانش و توجه به خود برای نمایش به دیگری. و بیش از همه بخش پاها و به ویژه بخش کفش ها و پنجه ها. جایی که دستگاه موبایل اجازه تصویر می دهد و بدین صورت با کمک تکنولوژی جدید و رسانه ی جدید هر فرد کشف دوباره شده است. دریافت دو باره شخصیت و شناخت نسبت به خود. این شناخت مرا به یاد مرحله ی از روان شناسی لکان می‌ اندازد.
مرز میان امر خیالی و امر نمادین. جایی که مرحله ی آینه ای قرار دارد. و این تصاویر از بدن در اینستاگرام به نوعی شناخت انسانی از خود ، کشف بدن و و به ویژه پاهاست. و به مرور جنبه نمادین آن آشکار می شود و به صورت تصویر بروز می یابد.
خیلی جذاب و دیدنی است.

————-ویرایش جدید

در اینستاگرام : moareknejad

1) در اینستاگرام هر لحظه با انبوهی از عکس مواجه می شویم. عکس هایی که از حرفه ای تا آماتور در آن هست. عکس هایی که هم لذت تصویری به ما می بخشند هم عکس ها و نوشته‌هایی که ما را به بخش هایی از زندگی به ویژه زندگی شخصی و خصوصی و تفکر آنی‌ دیگری دعوت می کنند. حس دریافت نگاه دیگری به خود و نگاه به زندگی دیگری؛ هر تصویر و صفحه، نگاه دیگری را به خودش دعوت می کند.
2) در بیشتر عکس ها با بخشی از بدن عکاس – کسی که صفحه اش را باز کرده- مواجه می شویم. این عکس‌های از خود، نوعی شناخت، دریافت، دانش و توجه به خود برای نمایش به دیگری است. اکنون با در دست گرفتن موبایل به سمت خودمان یا از درون آینه و یا شئی مانند آن، از خود سلفی‌ می‌گیریم و هم‌چنین بخش‌هایی از بدن که در عکس‌های معمولی دیده نمی‌شد یا تصویری از آن نداشتیم مانند پاها و به ویژه بخش کفش ها را عکس می‌گیریم و به نمایش می‌گذاریم. جایی که دستگاه موبایل اجازه تصویر می دهد و بدین‌ ترتیب هر فرد از خودش و بخش هایی از بدنش برای خود و دیگری، کشف دوباره شده است. دریافت دو باره و شناخت نسبت به خود.
این شناخت مرا به یاد مرحله ی از روان شناسی لکان می‌ اندازد. مرز میان امر خیالی و امر نمادین. جایی که مرحله ی آینه ای قرار دارد. و این تصاویر از بدن در اینستاگرام به نوعی شناخت انسانی از خود ، کشف بدن و زندگی است. و به مرور جنبه نمادین آن آشکار می شود و به صورت تصویر بروز می یابد.
(ویرایش شده متن حدود 15 ماه پیش)

نظرات بسته شده است.