خرابتم

می خواستم به دوستی بگم که کجا ها درس خواندم.
ابتدایی که حالا خراب شده!! ملی فرخی بودم.
راهنمایی علامه اقبال و بعد کاشفی بودم. اولی کلن خراب شده و دومی خراب و بعدن دوباره ساختند با نام دیگه ای و حالا شده هنرستان!!
هنرستان منتظری رشته معماری بودم که یک خیابان طویل شده و اثری ازش نیست!!
چقدر دست به خراب کردنمون خوبه..خوب می تونیم کودکی مون را ، گذشته مون را، خاطراتمون را، دوستی و دوست هامون را، همکارمون را؛ و همه چیزمون را راحت خراب کنیم و کک مون هم نگزه.
خراب کردن بخشی از فرهنگمان شده.
خرابتم

نظرات بسته شده است.